فعالیت های شرکت 2

فعالیت های شرکت 2

  1. برنامه ریزی و برنامه نویسی سامانه ی ھوشمند فوریت پزشکی در تلفن ھای ھمراه و شبکه

  2. برنامه ریزی و برنامه نویسی سامانه ی ھوشمند ارتباط بیمار و پزشک در تلفن ھای ھمراه و شبکه

  3. ایجاد و توسعه ی سامانه ی ھوشمند تحت شبکه جھت امور فوریت پزشکی

  4. ایجاد و توسعه ی سامانه ی ھوشمند تحت شبکه جھت امور ارتباطی بین بیمار و پزشک

  5. ایجاد پرونده ھای ھوشمند فوریت پزشکی

  6. ایجاد پرونده ھای ھوشمند بیماران در تلفن ھمراه و ارتباط سامانه با پزشکان و مراکز مختلف درمانی

  7. انتقال اطلاعات بیمار از طریق سامانه به مرکز اورژانس به صورت تحت شبکه

  8. انتقال اطلاعات بیمار از طریق سامانه به مراکز درمانی و پزشکان به صورت تحت شبکه

  9. ارائه ی خدمات پشتیبانی سامانه ی مذکور

By |2019-07-21T13:41:45+04:30جولای 21st, 2019|بلاگ|