معرفی شرکت

معرفی شرکت

    ©شرکت بهبود سامانه هوشمند طب با شماره ی ثبت 8344  و نام تجاری هوشمند طب مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه ی هوشمندسازی و سامانه های هوشمند ارتباط بیمار با کادر درمانی و توسعه ی نرم افزارهای حوزه ی سلامت  فعالیت می کند. ©شرکت هوشمند طب با شرکت ها و مراکز تحقیقاتی زیر همکاری می کند : 🔛داروسازی مادر داروی شهرکرد(ZIGMA) 🔛شفا صنعت گستران همیار(kowat Shafa) 🔛بازرگانی آوا ارتباط جهان ‏ 📖در قسمت تحقیقاتی شرکت [...]